Twitter Facebook

A fiatalokat is meg kell szólítania a József Attila Színháznak - Kiírták az igazgatói pályázatot


2011. május 18., 11:15

Június 17-ig lehet beadni a pályázatokat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói posztjára. A fenntártó az arculat alapos megváltoztatását várja a pályázóktól.

Images_7357
József Attila Színház
A József Attila Színház Nonprofit Kft. a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasága. Az ügyvezető igazgató a Kft.-t egyszemélyi felelős vezetőként irányítja. A művészeti programot az alábbi szempontok szerint kell kidolgoznia: klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek bemutatása, valamint a színházművészet megújítását célzó előadások létrehozása, a fiatalok színházi nevelését célzó, igényes és korszerű zenés darabok színpadra állítása, helyt kell adnia a határon túli magyar nyelvű színházak és színházi fesztiválok kiemelkedő előadásainak bemutatására, lehetőséget kell biztosítania a vidéki színházak bemutatkozására, valamennyi korosztályt meg kell szólítania, különös tekintettel a fiatalok színházi nevelésére, a színház közönségének megtartására és új közönségrétegek bevonására irányuló műsorpolitika kialakítása, figyelemmel kell lennie anyanyelvünk ápolására a saját bemutatók létrehozatala, illetve befogadó tevékenység révén.

A színház gazdasági-üzemeltetési programjának kidolgozása és megvalósítása során gondoskodnia kell a színház felhalmozott adósságállományának rendezéséről, ki kell, hogy dolgozza a Színház sikeres, a támogatás várható, a 2011. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő színházi működtetését, a színház rendelkezésére bocsátott ingatlanok és eszközök – elsősorban kulturális célú – hasznosítási koncepcióját, és javaslatot kell tennie a fenti feladatok teljesítéséhez szükséges szervezeti-működési átalakítás jogi lépéseinek és dokumentációjának elkészítésére.

Elvárás a külső források, szponzorok bevonása a színház működtetésébe, illetve eredményes marketing tevékenység folytatása.

A közhasznú feladatok ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat a Társasággal közszolgáltatási szerződést, valamint vagyonkezelő szervezete a használt ingatlanokra bérleti szerződést köt, amely meghatározza a konkrét feladatokat és az ehhez rendelt pénzeszközöket.

A Társaság 2011. évi üzleti terve szerint a 2011. július 31-én várható adósságállomány: 120 millió forint, a 2011. augusztus-december hónapokra eső támogatás 85,209 millió forint. 2012-től a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból projekt jelleggel kívánja támogatni a Színház tevékenységét.

A pályázótól elvárt a társaság alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és legalább öt éves szakmai gyakorlat. Előnyt jelent a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat és legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a tartozások szanáláshoz szükséges időszakra szóló középtávú pénzügyi tervet,
- a támogatás várható, a 2011. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a Társaság 2011. augusztus 1-jétől 2016. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozó részletes üzleti tervét. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját; a források növelésének lehetőségét, a tervezett és várható támogatásokat; a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket,
- a szükséges szervezeti-működési átalakítás tulajdonosi döntéseit megalapozó és az átalakítás menedzseléséhez kapcsolódó részletes ütemtervet,
- a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, több évadra vonatkozó produkciós terveket,
- a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
- a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzelését, a színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított álláspontját,
- az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
- marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
- belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- szakmai gyakorlat igazolását,
- állami kitüntetések, díjak felsorolása és másolatban történő csatolása,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyve 191. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját. (Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a Munkáltató dönt.),
- nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról,
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és
- nyilatkozat a csatolt dokumentumok valódiságáról.

Az ügyvezetői munkakör betöltésére öt éves határozott idejű – 2011. augusztus 1-jétől 2016. január 31-ig tartó – munkajogviszony keretében kerül sor. A munkába lépés napja 2011. augusztus 1. Az igazgató a feladatokat munkaszerződés keretében látja el. A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul. A prémiumra jogosultság és kifizetés feltételeit a munkáltató évente állapítja meg.

A pályázatok elkészítéséhez szükséges pályázati dokumentáció beszerezhető a Kft. gazdasági vezetésénél (telefon: 1 270-7524)

A benyújtás határideje június 17. A pályázatot a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve személyesen vagy megbízott útján (1052 Budapest, Városház u. 9-11. 441/b szoba) kell benyújtani, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.

Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő 45 nap.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat az Emtv. 39. § (6) bek. alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének mérlegelésével a főpolgármester bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről. A döntésről a Főpolgármesteri Hivatal értesíti a pályázókat.

A 2011. évi költségvetés előirányzatai a www.budapest.hu honlapon, illetve a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztályán megtekinthető. További felvilágosítás a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályán a 999-9149-es, illetve a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztályon, a 999-8343-as telefonszámon kérhető.

>>> A pályázat teljes anyaga letölthető innen.

Címkék

0 hozzászólás